QRLink.sk


[  «  späť ]
Svidník » Vojenské historické múzeum

Vojenské historické múzeum

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
  • text
  • audio
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Vojenské historické múzeumtop

Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. Múzejné oddelenie Svidník registruje v súčasnosti 10 181 zbierkových predmetov.

Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1.svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945.

Centrálna expozícia, ktorá je umiestnená v hlavnej budove tzv. Vojenského múzea Svidník bola po rekonštrukcii znovu otvorená 3. októbra 2011 za účasti ministra obrany Slovenskej republiky. Táto expozícia dokumentuje vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945. Návštevníkovi expozície sa tu pútavou formou, prostredníctvom trojrozmerných predmetov, dobových fotografií a rôznych písomností, poskytujú informácie o novodobých vojenských dejinách Slovenska, ohraničených vypuknutím 1. svetovej vojny až po skončenie 2. svetovej vojny. Tvorcovia múzejnej expozície položili dôraz na prezentáciu poznatkov vojenských historikov viažucich sa k vedeniu bojovej činnosti v Karpatoch, so zreteľom na prvú a druhú svetovú vojnu.

V múzejnej expozícii návštevníci získavajú informácie o bojoch v Karpatoch v r. 1914 – 1915, s dôrazom na dôvody, priebeh a výsledok Brusilovovej ofenzívy, ako aj priame dôsledky prvej svetovej vojny na región severovýchodného Slovenska.

V ďalšej časti expozície sa nachádzajú trojrozmerné predmety, historické fotografie, ako aj rôzne dobové písomností dokumentujúce historické udalosti spojené s obsadzovaním územia Slovenska po vzniku Československej republiky v rokoch 1918 – 1919. Pozornosť je venovaná aj výstavbe čs. brannej moci v rokoch 1919 – 1939. Autori expozície sa sústredili aj na priblíženie vojenskej histórie Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945.

Najväčší dôraz v expozícii je venovaný národnému boju za oslobodenie v rokoch druhej svetovej vojny, priebehu Karpatsko-duklianskej operácie i oslobodzovaniu miest a obcí Slovenska v rokoch 1944 – 1945.

Do expozície je zakomponovaných množstvo zaujímavých múzejných exponátov – vojenských rovnošiat, rádov, medailí, vyznamenaní, odznakov, zástav, ručných chladných a palných zbraní, ako aj nálezov z bojísk. V expozícii sa nachádzajú aj unikátne múzejné exponáty, akými sú vojenské rovnošaty maršala K. S. Moskalenka, veliteľa 38. armády a gen. Ludvíka Svobodu, veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorých jednotky bojovali v Karpatsko-Duklianskej operácii.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128142
počet prístupov dnes: 10