QRLink.sk


[  «  späť ]
Žilina » Budatínsky hrad

Budatínsky hrad

Budatínsky hradtop

Budatínsky hrad, neskôr prestavaný na zámok, má za sebou bohatú minulosť. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1321 (castrum Budetyn). Podľa najnovších archeologických nálezov, bol pravdepodobne vybudovaný koncom 13. storočia na sútoku Váhu a Kysuce ako strážny hrad. Z tohto obdobia sa dodnes zachovala časť prízemia pôvodnej veže. Zaujímavosťou je spôsob, akým bola postavená. Uprostred močarísk sa nachádzalo malé bralo, ktoré zvýšili a zväčšili dovezenou hlinou. Vytvorili vlastne čiastočne umelý pahorok

Usudzuje sa, že Budatín postavili pravdepodobne Balašovci, ktorí tu vlastnili pozemky. Často menil majiteľov, jedných z nich bol aj Matúš Čák Trenčiansky. V 15. storočí už bol kráľovským majetkom a Žigmund Luxemburský ho daroval svojej manželke Barbore. Žiaľ bolo to obdobie husitských spanilých jázd na Slovensku a zrejme i preto sa v roku 1429 spomína ako spustnutý.

S opravou objektu začal Juraj z Hatného, ktorý ho dostal za verné služby kráľovi. Ten v roku 1450 zomrel a vdova si zobrala za manžela Gašpara Suňoga. Definitívne získavajú hrad do majetku Suňogovci až v roku 1487 za verné služby kráľovi Matejovi Korvínovi. Rodina vlastnila objekt až do roku 1727, kedy Ladislavom vymiera budatínska vetva a zámok prechádza do rúk sliezskej časti rodu. Ani tá ho však nevlastnila dlho. V roku 1798 zomiera Ján, posledný mužský potomok, ktorého dcéra Jozefína sa vydala za Antona Čákiho. Budatín potom zostal v držbe Čákiovcov až do roku 1945.

Čákiovci dali Budatínu definitívne podobu zámku. Zbúrali hradby a nahradili ich prízemnou budovou s kaplnkou, postavili poschodový klasicistický kaštieľ. Premenili areál na pohodlné moderné sídlo šľachty. V revolučných rokoch 1848 – 1849 zasiahla objekt krutá rana. 10. januára 1849 pravdepodobne odchádzajúci vojaci nedopatrením zanechali horieť oheň, od ktorého vznikol požiar. Zachvátil celý objekt, pričom novopostavený kaštieľ vyhorel úplne. Areál začal pustnúť a chátrať. Ladislav Čáki vďaka výnosom zo železiarne v Prakovciach mohol v roku 1870 začať s obnovou, ktorá však vôbec nerešpektovala pôvodné dispozície. Posledné zmeny realizoval Gejza Čáki v rokoch 1920 až 1922, kedy objekty získali dnešnú podobu. Posledný majiteľ neopustil hrad ani po znárodnení, pretože ho príliš miloval. V starobe však využil ponuku svojej dcéry Natálie, ktorá žila vo Francúzsku a so súhlasom úradov sa vysťahoval. Od roku 1996 areál prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Obnovený Budatínsky park pri hrade ponúka možnosť prechádzok.

Budatín Castletop

Budatín castle has a rich history. The first written mention dates from 1321 (Castrum Budetyn). According to recent archaeological findings, it was probably built in the late 13th century at the confluence of the Váh and Kysuce rivers as a watch–castle. From this period, a part of the original ground-floor of the tower has been preserved. It is interesting how the tower was built. In the middle of the marsh was located a small hill, to which were added layers of imported clay, thereby creating an artificial hill.

It is believed that Budatín castle was built by the Balaš family who owned the land here. The castle has had many owners, one of them being Matthew Csák of Trenčín. In the 15th century, the castle was already the king’s property and Sigismund of Luxemburg donated it to his wife Barbora. Unfortunately this was the period of the Hussite incursions in Slovakia and probably that is why in 1429 it was described as unworthy. Juraj of Hatné, who received the castle for his faithful services to the king, started its reconstruction. He died in 1450 and his widow remarried a certain Gašpar Suňog. The castle was certainly donated to the Suňog family in 1487 for faithful services to the King Matthias Korvin. The family owned the building until 1727, when the Budatín Suňog family ceased to exist and the castle passed into the hands of the Silesian part of the family. However, this family did not own it for a longtime either. In 1798, the last male descendant Ján died. His daughter Jozefína married Anton Csáki. Budatín stayed in the property of the family Csáky until 1945.

The family Csáki succeeded in giving Budatín the configuration of a castle. They demolished the walls and erected a ground-building consisting of a chapel and a classical double-storey mansion. They transformed and converted the area of the castle grounds to a comfortable modern seat of nobility. In the revolutionary years 1848 – 1849, the building suffered a cruel blow. On January 10th, 1849 departing soldiers carelessly left a fire burning which engulfed the entire building and the newly built mansion was burnt to the ground. The castle grounds began to fall into disrepair and decay. Ladislav Csáki, thanks to profit from his iron factory in Prakovce, began with the reconstruction in 1870, which unfortunately, did not respect the original design. The final changes were made by Gejza in 1920 – 1922, when the property acquired its present form. The last owner did not leave the building even after nationalization, such was his affection for Budatín. In his old age, however, he accepted the offer from his daughter Natália, who lived in France and emigrated with the consent of the authorities. Since 1996, the area has consistently been undergoing major reconstruction. You can walk in Budatín´s park, which is situated in the area of Budatin´s castle.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129258
počet prístupov dnes: 11