QRLink.sk


[  «  späť ]
Žilina » Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol Najsvätejšej Trojice (Katedrálny chrám)top

Je najvýznamnejším a najstarším objektom v meste. S veľkou pravdepodobnosťou v blízkosti a na mieste dnešného kostola stál od 13. storočia hrad, o ktorom máme písomné správy od roku 1318 do roku 1454. Kostol bol pôvodne zasvätený Panne Márii.

V 16. storočí mesto obsadil Rafael Podmanický, ktorý kostol prestaval na pevnosť. Neskorší majiteľ Žiliny Mikuláš Dersffy dal spustnutý objekt opraviť a v roku 1583 ho prinavrátil pôvodnému účelu. Opravený kostol bol v roku 1586 zasvätený Najsvätejšej Trojici.

Od roku 1595 do roku 1708 – s menšími prestávkami – patril evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V roku 1610 sa v kostole pod patronátom palatína Juraja Thurzu konala tzv. Žilinská synoda, zhromaždenie evanjelikov z Turkami neobsadeného Uhorska, ktorí tu ustanovili prvú cirkevnú organizáciu evanjelickej cirkvi.

Kostol, pôvodne gotický, má po prestavbe renesančný charakter. Je trojloďový. Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice je z roku 1697. Obraz namaľoval Jozef Božetech Klemens v roku 1870. Pod kostolom sa nachádza šesť krýpt a dve zamurované studne. Siedma krypta je pod pristavenou Kalváriou na východnej strane kostola, ktorú postavili v roku 1699.

Samotne stojacou zvonicou tohto kostola, ktorá pripomína známe talianske mestské zvonice – kampanily – je tzv. Burianova veža (výška 46 m). Túto renesančnú stavbu dal postaviť okolo roku 1530 vtedajší majiteľ Žiliny Burian Světlovský z Vlčnova, dostaval ju však Rafael Podmanický, ktorý z nej urobil súčasť opevnenia. Pôvodne sa nazývala Nová veža. Pri požiari, ktorý v roku 1678 zničil Žilinu, sa zvony Novej veže rozliali. Hlasné bitie zvonov Novej veže v roku 1693 a 1747 pomohlo odplašiť mračná kobyliek, ktoré napadli polia v žilinskom chotári.

V roku 1762 pribudla na západnej strane kostola kaplnka sv. Jána Nepomuckého s jeho sochou. Pri veľkom požiari mesta, ktorý vypukol v roku 1848, sa kostol zrútil a zvony sa opäť rozliali. Po tomto požiari kostol opravili v roku 1869 podľa plánov maliara Jozefa Božetecha Klemensa. Pri ďalšom požiari v meste v roku 1886 zhorela i veža kostola. Opravili ju v roku 1890 a vtedy dostala kostolná hodinová veža dnešnú podobu. Posledná väčšia prestavba kostola bola v rokoch 1942–1943.

Zvonicu kostola až od konca 19. storočia začali nazývať Burianovou vežou, a to podľa zvona Burian (2 336 kg). Ďalšími zvonmi boli 655-kilogramový Median a najľahší 25-kilogramový Umieráčik. Zvony umiestnené na veži boli použité (podobne ako aj v iných prípadoch) na vojenské účely, a tak ich v roku 1923 nahradili šiestimi novými zvonmi. Vysvätenie nových zvonov, ktoré sa uskutočnilo 15. 8. 1923, bolo skutočnou udalosťou. Zvony zhotovila firma Richard Herold z Chomutova.

Nesú mená svojich patrónov a majú pozoruhodné rozmery a váhu. Najťažšia je 2785-kilogramová Trojica, po nej nasleduje Mária (1728 kg), Jozef (1165 kg), Andrej a Benedikt (798 kg), Anna (425 kg) a najmenší Štefan (325 kg). V roku 1942 získala veža novú ochodzu. Od roku 2008 je kostol Katedrálnym chrámom Žilinskej diecézy. V súčasnosti sa uvažuje s využitím Burianovej veže na vyhliadky.

The Church of the Holy Trinity (Cathedral)top

The Cathedral is the most important and oldest building in the town. Most probably in its close vicinity and on the site of the present church, a castle has stood since the 13th century which is documented in preserved writings from 1318 until 1454. Primarily, the church was sacred to the Virgin Mary.

In the 16th century, Rafael Podmanický captured the town and rebuilt the church into a fortress. A later owner of Žilina, named Mikuláš Dersffy repaired the building and restored it to its original purpose in 1583. The repaired church was consecrated to the Holy Trinity in 1586. From 1595 until 1708 – with minor breaks – the church belonged to the Evangelical Church of Augsburg Confession. In 1610, the so called Žilina Synod (assembly of evangelists from the Hungarian territory unoccupied by the Turks, who established the first organizations of the Evangelical church here) was held in the church under the auspices of palatine Juraj Thurzo.

As a result of rebuilding, the original Gothic church bears Renaissance features and has a 3-nave structure. The main altar of Holy Trinity was built in 1697. The picture was painted by Jozef Božetech Klemens in 1870. There are 6 crypts and two internal wells under the church. There is also a seventh crypt under the Calvary on the eastern side of the church, built in 1699.

So called Burian’s Tower (46 m high) is a free-standing church belfry. It is reminiscent of famous Italian city belfries – campanillas. The owner of Žilina at that time Burian Světlovský of Vlčnov built this Rennaissance building in 1530. However, it was completed by Rafael Podmanický who made it into part of the fortifications. Primarily it was known as the New Tower. During a fire which destroyed Žilina in 1678, the bells of the New Tower melted. Loud ringing of the bells in the New tower in 1693 and 1747 helped scare off heavy clouds of grasshoppers which had invaded the fields around Žilina.

In 1762, the Chapel of St. Ján Nepomucký with its statue was built on the western side of the church. During a large fire in the town in 1848, the church collapsed and the bells melted again. After this fire, the church was repaired in 1869 according to the plans of the painter Joseph Božetěch Klemens. In another fire in the town in 1886, the tower burnt too. It was repaired in 1890 and then the church clock tower received its present form. The last major reconstruction of the church was in 1942 – 1943.

At the end of the 19th century the tower was named Burian after the name of the bell (2336 kg). The other bells were Median (655 kg) and the lightest (25 kg) Umieráčik (Death bell). The bells placed on the tower were used for military and other purposes, so they were replaced in 1923 with six new bells. Consecration of the new bells, which took place on 15th August 1923, was a great event. The bells were produced by a company called Richard Herold from Chomutov.

They bear the names of their patrons and have a significant size and weight. The heaviest is the Trojica (Trinity) that weighs 2785 kg, followed by Mária (Mary) (1728 kg), Jozef (Joseph) (1165 kg), Andrej (Andrew) and Benedikt (798 kg), Anna (Ann) (425 kg) and the smallest Štefan (Stephen) (325 kg). In 1942, the tower received a new walkway (balcony). Since 2008, the church has been a cathedral of the Žilina’s Diocese. In the future, the Burian’s Tower may be used as a viewpoint.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128144
počet prístupov dnes: 12