QRLink.sk


[  «  späť ]
Žilina » Kostol sv. Štefana

Kostol sv. Štefana

Kostol sv. Štefana kráľatop

Neskororománsky kostol nachádzajúci sa v miestnej časti Dolné Rudiny, je najstaršou architektonickou pamiatkou na území Žiliny a tiež patrí k najstarším stavbám svojho druhu na severozápadnom Slovensku. V písomných prameňoch (v Žilinskej knihe) sa prvý raz spomína v roku 1429.

Podľa posledných archeologických výskumov, začiatky kostola a kaplnky siahajú do 13. storočia. V okolí kostola sa nachádzalo 6 – 7 menších stredovekých osád, datovaných od 10. – 13. storočia, známych pod názvom „terra de Selinan“ (zem Žiliňany) . Románsky vzhľad kostola pretrval bez väčších stavebných zmien až do roku 1762. V tomto období sa uskutočnila baroková prestavba, ktorá výrazne zmenila vzhľad kostola. Zmieňuje sa o tom chronostikon, umiestnený na víťaznom oblúku medzi svätyňou a loďou kostola. Odvtedy až do posledného archeologického výskumu v roku 1995 a 2000 sa mylne predpokladalo, že kostol pozostával z dvoch častí. Viacerí sa domnievali, že oltárna časť (svätyňa) je staršia ako loď. Archeologický výskum to však nepotvrdil. Celá stavba vznikla v jednom období. Zmenil sa však vstup do kostola z pôvodnej južnej strany na západnú. Pôvodný rovný strop nahradila baroková klenba a románske okienka, zamurované pod dnešnou strechou, nahradili veľké barokové okná.

Interiér kostola predstavuje ojedinelý spôsob riešenia interiéru na Slovensku. Na južnej a severnej strane presbytéria sa nachádzajú stredoveké nástenné maľby, ktoré pochádzajú z obdobia okolo roku 1260. Postoj apoštolov (jeden proti druhému) naznačuje rozhovor. Maľby vychádzajú z motívov, ktoré môžeme nájsť v inkunábulách z 12. storočia.

V strede apsidy sú maľby štyroch svätcov: sv. Ladislava, sv. Imricha, sv. Štefana a sv. Alžbety. Vznikli neskôr ako maľby apoštolov. Na klenbe sa zachovali fragmenty zo scény Maiestas Domini – pôvodne Kristus v mandorle, ktorú niesli štyria anjeli.

V interiéri kostola bol objavený malý kamenný základ kazateľnice a 15 kostrových hrobov zo 17. – 18. storočia. Všetky boli opätovným pochovávaním poškodené. V areáli kostola, južne od svätyne, bola objavená Kaplnka Božieho Tela z konca 14. a začiatku 15. storočia. Slúžila ako kostnica do polovice 16. storočia. Okolo nej sa našlo 80 kostrových hrobov, ktoré sú datované od konca 12. do konca 19. storočia. Viaceré z nich boli priamo pod základmi stavby v jej priestore, ale i z vonkajšej strany základov. V najstaršom hrobe bola pochovaná žena. Pri jednom z hrobov sa našiel unikátny bronzový prsteň s latinským textom zloženým zo siedmich písmen I-O-A-C-I-V-E, ktorý tvar zodpovedá obdobiu 12. – 13. storočia. Nápis by mohol znamenať skratku Ioannes cives, čo v preklade znamená "občan Ján“.

V hroboch sa našlo viacero mincí. Najstaršou je minca Karola Róberta z roku 1338. Našla sa tu i minca Ľudovíta I. (1372 – 1382), poškodená minca Ferdinanda II. a štyri medené mince Františka Jozefa I. Najmladšia nájdená minca pochádza z roku 1899.

Kostol je ohradený kamenným múrom so vstupnou bránou a kruhovou baštou. Je národnou kultúrnou pamiatkou.

The Church of St. Stephen the Kingtop

The late-Romanesque Church of St. Stephen the King, located in the district Rudiny, represents the oldest architectural relic in the territory of the town and belongs among the oldest buildings of its type in north-western Slovakia. In written documents (the Žilina Book), the church was mentioned for the first time in 1429.

According to the last archaeological research, its beginnings go back to to the first third of the 13th century. In the surroundings of the church, there were 6–7 smaller medieval settlements known under the name „terra de Selinan“ (land of Žiliňany). The Romanesque design of the church persisted without major construction changes until 1762. In this period of time the church was reconstructed in the Baroque style and its design was significantly changed. It is mentioned on a chronostichon placed on the arch of triumph between the sanctuary and the aisle (nave) of the church.

Since then until the last archaelogical research in 1995 and 2000, the church was mistakenly supposed to consist of two parts. The sanctuary (the altar part) was believed to be older then the aisle (nave). However, archaelogical research did not prove it. The whole construction was built in the same period. Only the entrace to the church was changed, it was removed from the original southern side to the western one. The original flat ceiling was replaced by a Baroque vault (arch) and big Baroque windows took the place of small Romanesque windows walled up under the today's roof.

The interior of the church is unique in Slovakia. On the southern and northern wall of the sacrarium square there are medieval wall paintings, originating in around 1260. The poise of the apostles indicates a conversation. The paintings were inspired by motives that can be found in incunabulas from the 12th century. In the middle of the apse (apsis) there are paintings of four Hugarian saints: St. Ladislav, St. Imrich, St. Stephen and St. Elizabeth. These were created later than the paintings of the apostles. On the vault (arch) there are preserved fragments from the scene Maiestas Domini – originally Christ in mandorla, carried by four angels. In the interior of the church was discovered a small stone foundation (base) of a pulpit and 15 skeleton graves from the 17th – 18th century. All of them were damaged by repeated burying. In the area (premises) of the church, southwards from its sanctuary, was discovered a Gothic Chapel of the Body of Christ from the end of the 14th and the beginning of the 15th century. It had served as an ossuary (charnel house) until the middle of the 16th century. Around the chapel were found 80 skeleton graves, dating back from the end of the 12th to the end of the 19th century. Some of them were directly under the base (foundation) of the construction and others lay on the outside of the base. A woman was burried in the oldest grave. A unique bronze ring, with a latin inscription consisting of seven letters I – O – A – C – I – V – E, was found next to one of the graves. The shape of the letters corresponds to the period from the 12th to the 13th century. The inscription could have been an abreviation Ioannes cives, which means „citizen Ján (John)“.

Several coins were found in the graves. The oldest one is a coin of the king Charles Robert from 1338. A coin of Louis I. (1372 – 1382), a damaged coin of Ferdinand II. and four copper coins of Franz Joseph I. were also found here. The youngest found coin is from 1899.

The church is fenced by a stone wall with an entrance gate and a circular bastion. The church is National cultural monument.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129257
počet prístupov dnes: 10