QRLink.sk


[  «  späť ]
Žilina » Neologická synagóga

Neologická synagóga

Neologická synagógatop

Starú synagógu postavila v roku 1860 židovská obec v Žiline. Počet židovských rodín začal narastať až v druhej polovici 19. storočia, pretože dovtedy platila zásada, že v meste môžu žiť len dve židovské rodiny. Toto opatrenie malo slúžiť na ochranu miestnych kupcov pred príchodom židovských obchodníkov.

Prví Židia mali v Žiline vlastnú modlitebňu so židovskou školou už pred vybudovaním synagógy. V roku 1860 si židovská obec postavila aj synagógu. Synagóga bola klasickou stavbou 19. storočia so sedlovou strechou a s prvkami orientálnej architektúry. Postupne s nárastom židovského obyvateľstva v Žiline už stará synagóga prestala vyhovovať.

Na jej mieste postavili v roku 1930 – 1931 novú synagógu podľa projektu, ktorého autorom bol významný berlínsky architekt Peter Behrens. Funkcionalistická architektúra s maurskými prvkami (kupola pôvodne so židovskou hviezdou na vrchu, cimburie…) zaraďujú synagógu medzi ojedinelé stavebné pamiatky na Slovensku. Vysoké náklady na výstavbu tejto honosnej synagógy (kryté hypotékou) spôsobili, že za jedno trvalé miesto na sedenie sa platilo až 10 000 vtedajších korún. Po druhej svetovej vojne židovská náboženská obec nebola schopná hypotéku splácať, a preto budovu synagógy odovzdala predstaviteľom Národného výboru v Žiline na kultúrne účely. V roku 1962 bola v budove zriadená aula Vysokej školy dopravnej (dnešná Žilinská univerzita). V rámci reštitúcie sa v roku 1990 vlastníkmi budovy stala opäť Židovská náboženská obec.

Od roku 2012 realizuje rekonštrukciu interiéru Neologickej synagógy občianske združenie Truc sphérique. Základným zámerom je odstránenie nepôvodných zásahov a následná premena budovy na kultúrnu inštitúciu. Ukončenie rekonštrukcie je naplánované na rok 2014. Podrobné informácie nájdete na web stránke www.novasynagoga.sk.

Neological Synagoguetop

The old Synagogue was built in 1860 by the Jewish community in Žilina. The number of Jewish families started to grow in the second half of the 19th century. Until then a rule was in force that only two Jewish families could live in the town. This measure attempted to protect local merchants from the arrival of Jewish merchants. The first Jews already had their meeting–house with a Jewish school in Žilina, but in 1860 the Jewish community erected a synagogue. The synagogue was a traditional 19th century building with a saddle roof and oriental architectural elements. Gradually, with the increase of the Jewish population living in Žilina, the old synagogue was deemed to be insufficient.

The new Synagogue was built in 1930 – 1931 on the grounds of the old synagogue to the design of a significant Berlin architect Peter Behrens. The Functionalistic architecture with Moorish elements (a dome originally decorated with the Jewish star, a castellated wall) places the Synagogue amongst the most unique architectural monuments in Slovakia. The very high costs relating to the construction of this lavish synagogue – repayments were to be via a mortgage system – meant that a permanent seat, at that time, cost an unbelievable 10 000 crowns. After World War II, the Jewish community was unable to repay the mortgage, and therefore donated the building to the leaders of the National Committee in Žilina for cultural purposes. In 1962, the assembly hall of the University of Transport (now the University of Žilina) was set up in the building. In the restitution in 1990, the Jewish community once again became the proprieter of the building.

Since 2012 the reconstruction of the Neologic Synagogue interior has been carried out by the Citizens Community Truc shpérique. The main purpose is to eliminate non-original interventions and consequently change the building´s use into a cultural institution. The end of reconstruction is planned for 2014. You can find detailed information on the webpage www.novasynagoga.sk.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 126586
počet prístupov dnes: 20