QRLink.sk


[  «  späť ]
Žilina » Mariánske námestie

Mariánske námestie

Mariánske námestietop

V minulosti nazývané Rínok, Kruhové námestie, Námestie Františka Jozefa, Námestie slobody a Námestie Dukla, predstavuje historické srdce Žiliny.

V roku 1987 bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka štvorcovému pôdorysu (cca 100×100 m) a laubniam s arkádami, ktoré pokračujú v priľahlej Hodžovej a Radničnej ulici, vytvára neopakovateľnú atmosféru jedinečnú svojho druhu na Slovensku.

Prvá písomná zmienka o námestí je v Žilinskej knihe, kde sa v roku 1464 objavuje pomenovanie rínok. Predpokladá sa, že domy na námestí boli spočiatku drevené, niektoré možno murované. Gotické pivnice pod budovami boli kamenné. Po veľkom požiari v roku 1521 sa začala obnova námestia v renesančnom štýle Pôvodne bolo na námestí 40 domov, dnes ich tu stojí 32. Od roku 1357 sa tu vďaka privilégiu kráľa Ľudovíta I. Veľkého organizovali pravidelne jarmoky. Časté požiare (napr. v r. 1848 a 1886) však menili charakter námestia, podobne ako zemetrasenie v roku 1858.

Uprostred námestia (hoci nie v jeho symetrickom strede) sa nachádza baroková socha Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty na podstavci s reliéfom sv. Floriána.

Sochu postavili v roku 1738 na počesť zavŕšenia rekatolizácie v meste. Historik a archivár Peter Štanský zistil, že autorom diela bol kamenár Václav Petráš z Řetechova pri Uhorskom Brode a rezbár Jozef Weismann. Výrazný podiel na vzniku tejto sochy mal Žilinčan Jozef Matulaj, ktorý na stavbu poskytol finančný dar. Sochu niekoľkokrát opravovali, v roku 1953 ju chceli dokonca odstrániť a premiestniť na iné miesto, avšak po páde kamenára z lešenia a jeho následnej smrti, už to nikto nezopakoval.

Na námestí sa nachádzajú dve studne, jedna s hĺbkou 12,7 m pri Panskom dome, druhá s hĺbkou 10,4 m na opačnej strane námestia. Pri jednej zo studní sa nachádzal aj pranier (stĺp hanby). S námestím sa spája veľa legiend, v ktorých sa spomína prepojenie objektov podzemnými chodbami. Objavila sa dokonca i zvesť, podľa ktorej pod námestím vedie tajná chodba až do Budatínskeho hradu.

V druhej polovici 90. rokov 20. storočia námestie prešlo poslednou veľkou stavebnou úpravou, pri ktorej odstránili bazén s fontánou z roku 1966. V súčasnosti je námestie živým centrom mesta Žiliny. Pravidelne sa tu konajú rôzne kultúrne podujatia (Carneval Slovakia Žilina, Stredoveký deň, Festival seniorov…).

Reštaurácie, štýlové kaviarničky a v letnom období i terasy lákajú k príjemným posedeniam.

St. Mary’s Squaretop

St. Mary´s Square (previously named Rínok, Circle Square, Franz Joseph Square, Freedom Square and Dukla Square ) an Urban Protected Area since 1987, represents the historical heart of Žilina. Because of its square shape of about 100×100 m and arcades (called also „laubne“, continuing to the adjacent Hodža´s and Radničná Streets), it creates an inimitable atmosphere, unique in Slovakia.

The first written mention of the square is in the Žilina Book, where the name Rínok appeared in 1464. It is assumed that the houses on the square were initially wooden, some could have been brick-built. Below the buildings were stone Gothic cellars. After the great fire in 1521, the square was restored in the Renaissance style. Initially the square contained 40 houses, nowadays it contains only 32. Since 1357, thanks to King Ludovic I. the Great´s privilege, regular markets have been held here. But frequent fires changed the square´s character, such episodes occurring in 1848 and 1886, the square also suffering an earthquake in 1858.

A baroque statue of the Virgin Mary, called the Immaculata, and placed on a stand bearing a relief of St. Florian, is situated in the middle of the square (although not in its symmetrical centre). The statue was erected in 1738 on the completion of the recatholisation of the town. The historian and archivist Peter Štanský discovered that the craftsmen responsible for the sculpting were stonemason Václav Petráš from Řetechov near Uhorský Brod and wood carver Jozef Weismann. A Žilina citizen Jozef Matulaj provided the necessary funds for the project. The statue has been repaired several times.

In 1953 there was a plan to relocate the statue, but after a stonemason suffered a fatal fall from the scaffold, all relocation plans were aborted. In the square, there are two wells, the first one having water to a depth of 12.7 m at the House of Nobility and the second one with water to a depth of 10.4 m at the opposite side.

A pillory (a pillar of shame) was situated beside one of the wells. The square has many legends associated to it including that of connecting tunnels between the buildings. There is even a rumour that a secret tunnel leads under the square to Budatín Castle.

In the second half of the 1990s, the square underwent the last major reconstruction, during which a pool with a fountain from 1966 was removed. The square is now a vibrant centre of Žilina. It regularly hosts various cultural events (Carnival Slovakia Žilina, Medieval Day, Festival of Seniors…).

Restaurants, stylish cafés and summer terraces also provide ideal settings for a variety of social gatherings.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 125017
počet prístupov dnes: 1