QRLink.sk


[  «  späť ]
Žilina » Kostol sv. Pavla

Kostol sv. Pavla

Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola a kláštortop

Kostol vybudovali jezuiti, ktorí prišli do mesta okolo roku 1654 ako misionári. Na mieste piatich pôvodných renesančných domov začali v roku 1743 s výstavbou rezidencie, ktorú predstavoval kostol a kláštor. Dvojvežový rímskokatolícky kostol postavili v barokovom štýle ako jednoloďový. Hoci ho už v r. 1749 zasvätili obráteniu sv. Pavla, dokončený bol až v roku 1754. Pôdorys kostola vzhľadom na osadenie do organizmu mesta pri budovaní nemohol dodržať zaužívané smerovanie stavby od vstupu k presbytériu smerom západ – východ, ale je orientovaný v smere východ – západ. Pivnice pod pôvodnými domami zostali zachované a prepojené. Výška veží kostola, ktoré mali pôvodne cibuľovitý tvar, je 32 metrov.

Do výklenku na fasáde kostola bola v roku 1888 umiestnená kamenná socha sv. Pavla Apoštola, kúpená v Mníchove za 330 zlatých. V roku 1928 pristavali kaplnku podľa projektu architekta Michala Maximiliána Scheera. Kostol i novú kaplnku v roku 1929 – 1930 vymaľoval akademický maliar Jozef Škovránek z Bytče. Hlavný oltár kostola je barokový z polovice 18. storočia, obraz sv. Pavla Apoštola namaľoval akademický maliar, sochár, staviteľ, prírodovedec, vynálezca a pedagóg Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883). Výzdobu kostola dotvárajú práce Jána Ignáca Cimbala (1722 – 1795).

Kláštor má tri podlažia. Už od roku 1691 tu jezuiti zriadili nižšie gymnázium. Po odchode jezuitov v roku 1773 objekt vlastnilo mesto Žilina, obchodník s vínom Štefan Raška, od ktorého ho v roku 1832 kúpilo Nitrianske biskupstvo. Po rekonštrukcii od roku 1833 bol v budove sirotinec Nitrianskeho biskupstva (odtiaľ názov Sirotársky kostol). Jeho zakladateľovi, nitrianskemu biskupovi Jozefovi Vurumovi (1763 – 1838) je venovaná aj pamätná tabuľa na objekte. Riaditeľom sirotinca sa stal Ľudovít Stárek, ktorý ako prvý spracoval žilinský mestský archív. V roku 1881 sirotinec prešiel do správy Kongregácie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. Vincentky). V rokoch 1945 – 1946 niekoľko židovských detí uniklo rasovému prenasledovaniu, pretože im bolo umožnené ukryť sa v kláštore. V roku 1945 sa stal sirotinec dočasnou civilnou nemocnicou, dokonca pobočkou nemocnice a podliehal primárovi chirurgického oddelenia. Počas totalitného režimu v roku 1950 skončila činnosť tzv. Vincentiek a od roku 1958 tu pôsobila Stredná zdravotnícka škola. Neskôr sa stala užívateľom budovy Považská galéria v Žiline, ktorá tu inštalovala expozíciu akademického sochára Rudolfa Pribiša. Od roku 1993 po reštitúcii tu sídli Rád menších bratov kapucínov.

The Church of the Conversion of St. Paul the Apostle and the Monasterytop

The Church of the Conversion of St. Paul the Apostle and the Monastery were built by Jesuits after their arrival in about 1654 – as missionaries. In 1743, they started to build the residence, providing a church and a monastery in place of the five original Renaissance houses. A single–nave Roman Catholic church with two towers was built in Baroque style. Although already consecrated to the Conversion of the St. Paul by 1749, the church was not completed until 1754. Regarding the placement within the town's organic structure, the church could not be constructed in the traditional west – east direction from the entrance to the presbytery, but is actually oriented in the contrary position of east – west. The cellars under the original houses are well-preserved and interconnected. The towers, which were originally of alliaceous shape, are 32 metres high.

In 1888, a stone statue of St. Paul the Apostle, bought for 330 gold coins in Munich, was placed in the niche on the building façade. In 1928, a chapel was attached to the church as part of the project by the architect Michal Maximilián Scheer. The church and the new chapel were decorated by the artist Jozef Škovránek from Bytča in 1929 – 1930. The main altar was built in Baroque style in the first half of the 18th century and the paintings of St. Paul the Apostle are by the painter, sculptor, architect, naturalist, inventor and educator Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883). The church was further embellished by Ján Ignác Cimbal (1722 – 1795).

The Monastery of Capuchins has three floors. A lower Grammar School was founded here by the Jesuits back in 1691. After their departure in 1773, the building was owned by the town Žilina, the vintner Štefan Raška. The Bishopric of Nitra bought it in 1832. Following the restoration, from 1833, there was an orphanage of the Bishopric of Nitra in the building; from where the name "Orphan‘s church” hails. The building bears a memorial plaque commemorating the Nitra Bishop Jozef Vurum (1763 – 1838), the founder of the orphanage. The director of the orphanage was Ľudovít Stárek who was the first to compile the Žilina Town Archives.

In 1881, the orphanage was transferred under the administration of the Congregation of daughters of Christian love of St. Vincent de Paul – abbreviated to Vincentky. Between 1945 – 1946 several Jewish children escaped from racial persecution being allowed to hide themselves in the Monastery. In 1945 the orphanage became a temporary civil hospital and was subordinated to the head of the surgical department.

In 1950, during the totalitarian regime, the sisters Vincentky had to terminate their activities and from1958 it became a Medical high school. Later the building was utilized by the Považská Gallery in Žilina, which installed an exhibition of the sculptor Rudolf Pribiša. Since 1993, after the restitution, the Order of Capuchins Friars minor has occupied the Monastery.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128144
počet prístupov dnes: 12