QRLink.sk


[  «  späť ]
Žilina » Stará radnica

Stará radnica

Stará radnicatop

Prvý raz sa spomína v roku 1508. Čo bolo na jej mieste predtým, nie je známe, avšak isté je, že musela existovať aj staršia radnica, možno v inej lokalite. Dnešné reprezentatívne sídlo primátora stojí na mieste staršieho domu, ktorý kúpilo mesto a o ktorý sa viedli spory s majiteľmi strečnianskeho panstva. Objekt prešiel definitívne do majetku mesta až v roku 1509. Traduje sa, že na vežičke radnice bol zvon, na ktorom zvonili vždy vtedy, keď odsúdeného viedli na popravisko na Šibeničný vrch. Okrem sídla správy mesta bola v budove miestnosť pre nočnú stráž, väzenie a archív. Budova (s pôvodnými gotickými pivnicami) prešla viacerými stavebnými úpravami – od pôvodnej gotickej cez renesančnú až po súčasnú, ktorá vznikla po asanácii nadzemných častí budovy v roku 1890. V rokoch 1893 – 1894 bola postavená barokovo-secesná budova novej radnice, ktorá slúžila mestu do vybudovania tzv. Finančného paláca.

Z iniciatívy starostu Vojtecha Tvrdého tu v roku 1942 vzniklo múzeum, rozdelené na dve časti: dejiny mesta a okolia a drotárska expozícia. Radnica sa stala centrom spoločenského života. Vďaka múzeu do nej podľa dobovej tlače chodili nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci. Podľa pamätníka Jozefa Nižňanského prevažovali turisti z Chorvátska, pre ktorých bolo drotárstvo úplne neznámym pojmom. Múzeum bolo v priestoroch radnice do konca druhej svetovej vojny. Neskôr krátko plnilo účel múzejného depozitára a po roku 1948 bolo presťahované do priestorov Budatínskeho hradu.

Na fasáde budovy zo strany Radničnej ulice sa nachádza reliéf erbu Žiliny používaný v roku 1683 a pamätná tabuľa umiestnená na počesť 600. výročia vydania Privilegia pro Slavis Solnensis. Žilinský primátor sa vrátil do radnice v roku 1990. V roku 1994 na radnicu nainštalovali zvonkohru. Na prízemí radnice je sobášna sieň, na poschodí sa nachádza zasadacia miestnosť Mestského zastupiteľstva v Žiline. V priestoroch pôvodnej gotickej pivnice sa od roku 2007 konajú výstavy.

The Old Town Halltop

The Žilina Town Hall was mentioned for the first time in 1508. It is not known what preceded this building but the odds are that an older Town Hall must have existed, probably in another locality. The present mayor’s seat was built on the site of an older house. The town went to litigation with the owners of Strečno in order to buy this house and took possession of the building in 1509. A legend says that there was a bell on the pinnacle of the Town Hall, which rang whenever a condemned was led to the place of execution called Šibeničný vrch (Gallows Hill). Apart from the headquarters of the city administration, the building housed a room for the night guards, a prison and an archive. This building (with original Gothic cellars) has been reconstructed many times – from the original Gothic style, the Rennaissance to the present condition following the redevelopment of the upper parts of the house in 1890. In 1893 – 1894, a new building (of the Baroque and Art Nouveau style) was made which served the town until the erection of the so-called Financial Palace.

On the initiative of the Mayor Vojtech Tvrdý, a museum was created here in 1942, divided into two parts: the history of the town and its surroundings and an exhibition of tinkers’ craft. The Town Hall became a centre of social life. According to the press at the time, thanks to the museum not only domestic but also foreign visitors used to go there. According to memories of Jozef Nižňanský, most tourists were from Croatia, for whom tinkers’ craft was an entirely unknown concept. The museum was in the town hall until the end of World War II. Later, it briefly served as a museum repository and after 1948, it was transferred to Budatín Castle.

On the facade of the building from Radničná Street, you will see a relief of the coat of arms of Žilina used in 1683 and a memorial plaque in honor of the 600th anniversary of the issue of Privilegium pro Slavis Solnensis. The Mayor of Žilina returned to the Town Hall in 1990. In 1994, a carillon was installed on the Town Hall. On the ground floor of the Town Hall is a Wedding Hall. The mayor’s office and the town council meeting room are on the first floor. The premises of the original Gothic cellars have been used for exhibitions and presentations since 2007.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128145
počet prístupov dnes: 13