QRLink.sk


[  «  späť ]
Žilina » Remeselnícky dom

Remeselnícky dom

Remeselnícky domtop

Dvojpodlažnú secesnú budovu so špicatou strechou a dvoma postrannými vežičkami začal stavať Žilinský priemyselný zbor, podľa ktorého sa aj spočiatku nazývala, na pozemku, ktorý na tento účel darovalo mesto. Objekt uviedli do prevádzky v roku 1910.

Na budove bol neskôr nápis „Remeselnícky dom Gabriela Barossa“ (1848 – 1892), rodáka z Pružiny pri Považskej Bystrici, ktorý bol uhorským ministrom verejných prác a dopravy a zaslúžil sa o rozvoj železničnej dopravy v Uhorsku a o jej modernizáciu. V rokoch 1889 až 1892 pôsobil ako minister obchodu, založil Priemyselnú banku, podporoval priemysel a vzdelávanie. V Žiline sa zaslúžil o vznik súkennej továrne.

Na priečelí budovy je jeho socha a na stranách pod vežičkami sa nachádzajú dva reliéfy so 17 postavami, ktoré znázorňujú jednotlivé remeslá (napr. kováča a jeho pomocníka, valciara, mlynárov, krajčíra a pod.). V budove boli neskôr umiestnené viaceré školy. V súčasnosti je budova po rekonštukcii a je súkromným majetkom. V blízkosti Remeselníckeho domu sa nachádza fontána „Žilinské panny“ sochára a výtvarníka Vladimíra Kompánka, ktorá bola pôvodne umiestnená pod balustrádou na Námestí Andreja Hlinku.

The House of Artisanstop

Žilina Industrial Corporation commenced construction on this double floor art-nouveau building with a pointed roof and two side towers (at first it was named after the Corporation) on land donated by the town.

The building was put into operation in 1910. Later, an inscription Gabriel Baross´s House of Artisans (1848 – 1892) was added. Gabriel Baross, born at Pružina near Považská Bystrica, was the Hungarian minister of public works and transport. He played an important part in the railway transport development and modernisation. From 1889 – 1892, he worked as the Minister of Trade, established the Industrial Bank and supported industry and education. He was active in founding the cloth factory in Žilina.

The gable of the building bears his statue and two reliefs of 17 figures symbolising different crafts – examples being a smith and his helper, millers, tailors – which can be seen at the sides below the turrets. Later, the building housed several schools. Currently, the building is under reconstruction and is a private property. Near the House of Artisans there is a fountain „Žilina‘s virgins“ by the sculptor and artist Vladimír Kompánek, which was originally placed under the balustrade in Andrej Hlinka Square.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129257
počet prístupov dnes: 10