QRLink.sk


[  «  späť ]
Nitra » Kostol Navštívenia Panny Márie

Kostol Navštívenia Panny Márie

Kostol Navštívenia Panny Márietop

Kostol Navštívenia Panny Márie dal postaviť biskup Imrich Palugyay. S výstavbou kostola sa začalo v roku 1852. Po smrti staviteľa Františka Částku v roku 1855 pokračoval v stavbe viedenský staviteľ J. Szmatos, dokončil ju však až nitriansky staviteľ A. Herwerth v roku 1861. Donátora pripomína pamätná tabuľa, umiestnená v interiéri kostola. Kríž na vrchole veže bol slávnostne osadený 5.11.1856. Do­končenia stavby sa však zakladateľ nedožil, preto posviacku chrámu a kláštora vykonal 8. septembra 1861 jeho nástupca na biskupskom stolci Augustín Roškoványi.

Spomedzi všetkých kostolov v Nitre patrí Kostol Navštívenia Panny Márie medzi najnavštevova­nejšie. Novorománsky trojloďový kostol s troma emporami má hlavnú loď krytú hviezdicovou klenbou. Hlavný oltár je drevený a má tri obrazy predstavujúce sv. Imricha, sv. Vincenta de Paul a Pannu Máriu so sv. Alžbetou, ktoré namaľoval viedenský maliar Schiller. Pod obrazmi sú umiestnené sochy dvanástich apoštolov. Medzi ďalšie hodnotné súčasti mobiliáru patrí aj rezbársky zdobená a pozlátená kazateľnica a dar pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý mu venovali mestá Nitra a Považská Bystrica počas jeho návštevy na Slovensku v roku 1996. Pod kostolom sa nachádza krypta, v ktorej boli pochovávané rehoľné sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (Vincentky).

Kostol bol rekonštruovaný v roku 1911 a v štyridsiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Najväčšie škody utrpel počas 2. svetovej vojny, keď sa časť veže zrútila spolu so stropom.

Church of the visitationtop

The Bishop Imrich Palugyay had the Church of Visitation built. The church construction started in 1852. A Viennese architect J. Szmatos took over the construction after František Částka’s death in 1855. Finally, the church was completed by the Nitra architect A. Herwerth in 1861. A benefactor is commemorated on a memorial board within the church interior. A cross was erected on top of the tower on 5th November 1856. However, the founder of the church did not live long enough to see it completed therefore the church and the monastery were consecrated on 8th September 1861 by his successor Bishop Augustín Roškoványi.

Of all the churches in Nitra Town, the Church of the Visitation is the most visited. The New-Romanesque three-nave church with three galleries has a central nave roofed with star-shaped vault. A wooden altar with three pictures by the Viennese artist Schiller, depicting St. Imrich, St. Vincent de Paul and Virgin Mary with St. Elizabeth dominates the interior. Below the picture stand twelve statues of the apostles. Another valuable part of the furnishings is a richly decorated and gilded pulpit as well as a gift to the pope John Paul II, given to him by the towns of Nitra and Považská Bystrica in 1996 to commemorate the first anniversary of his visit in Slovakia (nine metres high statue of Christ on the Cross). Under the church there is a crypt with an altar where the sisters of the Society of St. Vincent de Paul (Vincentians) were buried.

The church underwent reconstruction in 1911 and in the 1940s and 1970s. It was badly damaged during the World War II when the ceiling and a part of the tower collapsed.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128144
počet prístupov dnes: 12