QRLink.sk


[  «  späť ]
Nitra » Piaristický kostol

Piaristický kostol

Kláštor Piaristov a kostol sv. Ladislavatop

Kláštorný komplex, pozostávajúci z kolégia, kostola a gymnázia vznikal vo viacerých etapách. Základný kameň týchto budov bol položený 9. júna 1701 za biskupa L. Maťašovského. Spočiatku sa začalo so stavbou kláštora s kaplnkou v ľavom krídle a školy v pravom krídle. Pre veľký počet rehoľníkov kaplnka už nestačila, preto sa medzi oboma krídlami uprostred dal postaviť prvý kostol. Keď rektor Adolf Nemčéni zadovážil potrebné finančné prostriedky, kostol dal zbúrať. V roku 1742 sa začalo s výstavbou terajšieho dvojvežového chrámu. V roku 1759 celý komplex vyhorel, no po nadobudnutí finančných prostriedkov sa začalo s jeho opravou a dobudovaním. V roku 1789 bol vysvätený nitrianskym biskupom Františkom Fuchsom.

Celý komplex tvorí dominantu Dolného mesta a skladá sa z niekoľkých častí. V rokoch 1701 – 1702 bola vybudovaná kláštorná časť, ako kláštor rádu piaristov. Budova kláštora je dvojposchodová a čiastočne podpivničená. Objekt je prístupný z námestia dvoma hlavnými a dvoma vedľajšími vstupmi. Architektúra budovy vytvára vo vnútri dvorný priestor, ktorý je obstavaný zo všetkých strán.

Kostol sv. Ladislava je ranobarokovou dvojposchodovou stavbou, ktorá je umiestnená v strede budovy kláštora. Vstup do kostola je situovaný v strede. Hlavné priečelie kostola má mohutné postranné veže, na vrchole s ozdobnými medenými vežami. V južnej veži sa nachádzajú tri nové zvony z roku 1928, pričom najstarší zvon pochádza z roku 1429.

Piarist monastery and St. Ladislav’s churchtop

The Baroque complex consisting of a college, church and school was built in several stages. The foundation stone of these buildings was laid on 9th June 1701, under Bishop L. Maťašovský. Initially, they started to build a monastery with a chapel in the left wing and a school in the right wing. The first church was built between two wings in response to accommodate increasing numbers of clergy since the chapel was too small. After the rector Adolf Nemčéni provided the necessary finances he had the church pulled down. The construction of the present two-towered church started in 1742. In 1759 the whole complex was destroyed by fire, but once finances were again provided its reconstruction and completion were started. In 1789, the church was consecrated by Bishop of Nitra, František Fuchs.

The whole complex towers above Lower Town and includes several buildings. During 1701 – 1702 a monastery section for the Piarist order was completed. The monastery building has two storeys with a cellar partly underneath. The premises are accessible from a square via two main and two side entrances. The building architecture forms a yard within enclosed from all sides.

The Church of St. Ladislav is an early-Baroque one nave building situated in the centre of the monastery premises. Current painting dates back to 1941. It is the work of well-known Nitra artist E. Massányi. The shrine paintings, also from E. Massányi, cover older wall paintings from the Baroque period and the 19th century. A main altar, side altars, a pulpit, benches and organ date back to the 18th century. An entrance to the church is at the main facade with massive side towers with copper roofs. In the south tower there are three new bells from 1928, while the oldest one dates back to 1429.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129257
počet prístupov dnes: 10