QRLink.sk


[  «  späť ]
Nitra » Zoborské vrchy

Zoborské vrchy

Chránená krajinná oblasť Ponitrie - Zoborské vrchytop

Ak prechádzate údolím rieky Nitry na sever smerom na Topoľčany, Partizánske a Prievidzu, po pravej strane vás sprevádza hrebeň pohoria Tribeč, na ktorý za Partizánskym nadväzuje o niečo vyšší Vtáčnik. Poloha oboch pohorí lemujúcich tok rieky Nitry dala názov chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie. Pod týmto názvom existuje od roku 1985 na rozlohe 37 665 ha. Hlavným predmetom ochrany sú súvislé lesné porasty, ktoré sú v južnej časti CHKO veľmi bohaté na teplomilné dreviny. Cenným prvkom krajiny sú aj lokality s výskytom stepnej a lesostepnej flóry a fauny.

Obe pohoria skrývajú veľa zaujímavých prírodných a krajinných fenoménov, z ktorých mnohé ešte dokonca čakajú na objavenie.

Územie CHKO Ponitrie je svojimi jedinečnými prírodnými pomermi a pestrou druhovou skladbou výnimočnou ukážkou vývoja fauny a flóry v Karpatskom oblúku. Rastie tu viac ako 1200 druhov vyšších rastlín, zo živočíchov tu bolo zistených viac ako 5500 druhov. A práve pre tieto neoceniteľné prírodné hodnoty bola podstatná časť územia CHKO Ponitrie zaradená do zoznamu navrhovaných území európskeho významu, ktoré sú súčasťou budovanej súvislej európskej siete chránených území NATURA 2000. Prostred­níctvom nej sú chránené najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a vybraných biotopov, ktoré sa voľne vyskytujú na území Európskej únie.

Zoborské vrchy

Turisticky najnavštevovanejšou časťou CHKO Ponitrie sú Zoborské vrchy, ktoré sa tiahnu od románskeho kostolíka nad Dražovcami až po údolie potoka Hunták. Ako jedno z reprezentatívnych území európskeho významu sa stali súčasťou európskej siete chránených území NATURA 2000. Zoborské vrchy sú výnimočné výskytom mnohých vzácnych a suchomilných rastlín a živočíchov, ale aj geologických a geomorfologických zvláštností, históriou osídlenia v dávnych dobách a v neposlednom rade krásnymi výhľadmi a krajinnými scenériami. Najvyšším bodom Zoborských vrchov je Žibrica (617 m), za ňou nasleduje Zobor (587 m), Pyramída (553 m) a Vápenník (531 m). V Zoborských vrchoch sa nachádzajú štyri maloplošné chránené územia: národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep, dve prírodné rezervácie Lupka a Žibrica a chránený areál Huntácka dolina.

Pre návštevníkov je určený náučný chodník s 27 zastaveniami a s celkovou dĺžkou 14,7 km. Jednotlivé zastávky náučného chodníka ponúkajú nahliadnutie do najkrajších zákutí Zoborských vrchov. Náučný chodník je rozdelený do troch okruhov. Východiskový bod základného okruhu náučného chodníka, ktorý vedie na vrch Zobor a späť, je pri liečebnom ústave Zobor, kde sa dostanete autobusmi mestskej dopravy. Druhý okruh vás povedie do Dražoviec okolo kostolíka sv. Michala a tretí na vrch Žibrica s vyústením do obce Štitáre. Z obcí Dražovce a Štitáre sa dostanete naspäť do Nitry autobusmi mestskej dopravy.

Trasa náučného chodníka je súčasťou existujúcich turisticky značených chodníkov. V teréne sú jednotlivé zastávky označené štandardným symbolom náučných chodníkov s číslom. Elektronickú verziu Sprievodcu NCH Zoborské vrchy nájdete na www.nisys.sk

Protected Landscape Area Ponitrie - The Zobor Mountainstop

If you are walking through the valley of the river Nitra on the north, in the direction of Topoľčany, Partizánske and Prievidza, on the right you can see the ridge of the Tribeč mountain region, which continues in higher Vtáčnik beyond Partizánske. The situation of both mountain regions surrounding the river Nitra gave the name to Protected Landscape Area (PLA) Ponitrie. It has existed under this name on the territory of 37,665 ha since 1985. Main subject of the protection are continual woods, which are very rich in thermophilic tree species in the southern part. Precious parts of the landscape are also localities with steppe and forest steppe flora and fauna.

Both mountain regions hide a lot of interesting natural and landscape phenomena, and many of them still wait to be discovered.

The area of PLA Ponitrie thanks to its unique nature and species composition is an outstanding example of the development of fauna and flora in the Carpathian Arc. There are more than 1200 species of higher plants and 5,500 species of animals. For these priceless natural values the major part of PLA Ponitrie is enlisted in an ecological network of protected areas in the territory of the European Union NATURA 2000. It protects the most precious and endangered species of plants and animals living in a wild and the most seriously threatened habitats across Europe.

The Zobor Mountains

The most visited part of PLA Ponitrie is the Zobor Mountains, which stretches from the Romanesque church above Dražovce to the valley of the Hunták stream. As one of the most representative territories of Europe they became the part of the European network of protected areas NATURA 2000. The Zobor Mountains are unique for the number of precious and xeric plants and animals, but also for geologic and geomorphologic peculiarities, historic settlement during early ages and also for its beautiful view and scenery. The highest point of the Zobor Mountains is Žibrica (617 m); it is followed by Zobor (587 m), Pyramída (553 m) and Vápenník (531 m). There are situated four smaller protected areas in the Zobor Mountains: National Nature Reservation Zoborská lesostep, two nature reservations Lupka and Žibrica and a protected area Huntácka dolina.

There is a Nature trail for visitors with 27 stops, with the total length of 14.7 km. Each stop offers a nice insight to the most beautiful nooks of the Zobor Mountains. Nature trail is divided into three circuits. Starting point of the basic circuit of Nature trail which leads to Zobor and back is at Zobor Sanatorium, which you can reach by buses of a local transport. The second circuit leads to Dražovce around the Church of St. Michael and the third one to Mount Žibrica and the village Štitáre. From villages Dražovce and Štuitáre you can get by buses of the local transport back to Nitra.

Nature trail is the part of marked walking trails. Each stop is marked by standard symbols of Nature trails with a number. An electronic version of The Guide of the Zobor Mountains you can find at www.nisys.sk.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128145
počet prístupov dnes: 13