QRLink.sk


[  «  späť ]
Nitra » Slovenské poľnohospodárske múzeum

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitretop

Slovenské poľnohospodárske múzeum je jediné múzeum špecializované na dokumentáciu dejín poľnohospodárstva na Slovensku. Múzeum vzniklo v Bratislave v roku 1922. Do Nitry bolo presťahované v roku 1960. Od roku 1978 je súčasťou štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra.

Expozície múzea sú venované tradičným formám hospodárenia Slovákov od praveku až po 80.-te roky 20. storočia:

  • Poľnohospodárstvo od najstarších čias po stredovek
  • Poľnohospodárske motívy v umení
  • Tradičné remeslá a spracovateľstvo
  • Poľnohospodárske stroje a letectvo
  • Ochrana roľníckej usadlosti proti požiarom

Súčasťou múzea je skanzen – múzeum v prírode, v ktorom sa nachádzajú stavby z celého Slovenska z obdobia 19./20. storočia dokumentujúce najmä technologické postupy spracovania poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej produkcie – pekáreň, mlyny, čistička osív, lisovne oleja, voštinársky záboj, stupa na konope, mliečnica, pálenica, hajloch, včelíny. Z obdobia Veľkej Moravy sa v prírodnom teréne nachádza rekonštrukcia ranostredovekej roľníckej usadlosti. Medzi najväčšie atrakcie v skanzene patrí hospodársky dvor, ľudová škola s výstavou učebníc a učebných pomôcok a historický obchod – konzum, v ktorom pravidelne prebiehajú ochutnávky tradičnej meltovej kávy a tvorivé dielne.

Vzácnym unikátom v múzeu je úzkorozchodná Nitrianska poľná železnica (NPŽ), ktorá bola do múzea prevezená z okolia Želiezoviec. Je najdlhšie zachovanou poľnou železnicou na Slovensku.

V súčasnosti NPŽ prepravuje návštevníkov na 2 tratiach – okruh okolo skanzenu (1,6 km) a po trati spájajúcej skanzen múzea s výstavným areálom Agrokomplex (1 km).

Vo funkčnom vozovom parku NPŽ sa nachádzajú aj iné technické pamiatky: dieselelektrický rušeň, 4 vyhliadkové vozne, 2 historické kryté vozne z Korytnice, ručná drezina, železničná točňa z Radošiny (1908), detská železnica – elektrický vláčik, vozeň „Šaling“ z Dobroče z obdobia SNP, vagóny (repné, služobný, na vrecovaný a kusový tovar).

V SPM sa prezentujú technické pamiatky vo funkčnom stave napr. pri ukážkach – lisovania oleja, výroby povriesiel, drvenia konope na stupe, gepľa ťahaného koňom poháňajúceho poľnohospodársky stroj; pri ukážkach orby traktormi a mlátenia obilia.

Medzi najvzácnejšie exponáty v múzeu patria funkčné parné stroje – parné rušne, parné oračky a lokomobily a technologické zariadenia objektov v skanzene.

Slovak Agricultural Museum in Nitratop

The Slovak Agricultural Museum is the only one in Slovakia, which specializes in documenting the history of agriculture. It was founded in Bratislava in the year 1922. In 1960, it was moved to Nitra. It is a part of the State Enterprise Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra since 1978.

The expositions of the museum are aimed at the traditional forms of agriculture from the prehistoric times to the 80s of the 20th Century as follows:

  • Agriculture from the oldest times to the Middle Ages
  • The agricultural subjects in Art
  • The traditional crafts and processing activities
  • Agricultural machinery and aircraft
  • Protection of farms against fire

The Open-air museum is a part of the Slovak Agricultural Museum with buildings from the 19th and 20th Centuries, which documents the technological operations of processing in the animal and plant production as follows: bakery, mills, seed cleaning machine, oil pressroom, stamping mill for hemp, farm diary, distilery, wine cottage (hajloch), apiaries. From the period of Great Moravian Empire, there is a reconstruction of the ancient farmhouse from the early middle ages located here in a nature area of the museum. The biggest attractions of the open-air museum are the farmyard, public school with the exhibition of textbooks and teaching aids, historical shop – market, in which the in-store tastings of traditional chicory coffee and creative workshops are regularly taking place. A valuable and unique piece of the museum is the Nitra Steam Narrow Gauge Railway (SNGR), which was obtained from the surroundings of Želiezovce. At present, the SNGR is transporting the visitors of museum in the two directions – the first ring leads around the museum (1,6 km) and the second direction connects museum with the exhibition centre (1 km).

There are the following technical exhibits in a functional waggon stock: diesel-electric locomotive, sightseeing waggon, 2 historic waggons from Korytnica, hand trolley, rail hub from Radošina (1908), the electric children´s train, the waggon Šaling from Dobroča fom the period of the Slovak National Uprising, waggons (beet-waggons, service waggons, bagging and piece-goods waggons).

The functional technical exhibits have been presenting in the Slovak Agricultural Museum, as for example the presentation of oil-pressing, the production of straw band, the crushing of hemp with stamping mill, the tread mill show with a horse drive, the ploughing by a tractor and the grain drushes.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129258
počet prístupov dnes: 11