QRLink.sk


[  «  späť ]
Rajecká dolina » Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej

Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnejtop

Rajecká Lesná (v minulosti známa aj ako Friwald) sa nachádza na pravom brehu Rajčianky, na jej strednom, resp. hornom toku. Starobylý názov pochádza z nemeckého Freiwald (slobodný les, oslobodený od poplatkov). V priebehu 16. – 18. storočia patrila obec do vlastníctva Juraja Turza, ktorý daroval svojmu provizórovi, Jánovi Frivaldskému, dedičné richtárstvo. Ešte aj v dnešnej, modernej a pretechnizovanej spoločnosti, si obec udržiava svoje tradície a rázovitú architektúru, ktorú možno v obci badať na viacerých miestach (sýpky, hospodárske budovy a drevené domy).

Kostol narodenia Panny Márie predstavuje významné pútnické miesto severozápadného Slovenska. Neogotický farský rímsko-katolícky kostol pochádza z roku 1866, aj keď jeho pôvod siaha až do začiatku 14. storočia. Z tohto obdobia sa zachovalo len presbytérium s relatívne zachovalými zvyškami gotických fresiek, ktoré lemujú aj celú kaplnku sv. Anny.

7. septembra 2002 získal Kostol narodenia Panny Márie status „Basilica Minor“, a to vďaka dlhotrvajúcej tradícii uctievania Matky Ježišovej pútnikmi z celého Slovenska. Rajecká Lesná sa zaraďuje medzi popredné pútnické miesta národného významu. Mariánska úcta charakterizuje toto religiózne miesto prakticky od 15. storočia. Z tohto obdobia pochádza aj Milostivá socha Panny Márie Friwaldskej. Hlavné púte sa každoročne konajú na cirkevný sviatok Narodenia Panny Márie (8. septembra – hlavná púť), na Turíce, vo sviatok Najsvätejšej Trojice (jún) a vo sviatok sv. Anny.

Basilica of Virgin Mary's Nativity in Rajecká Lesnátop

Rajecká Lesná, (in the past known also as Friwald) is located on the right bank of the Rajčianka river, at its middle section. The old name comes from the German term Freiwald (free forest, freed of charge). During the 16th–18th centuries, the community belonged to Juraj Turzo's ownership. He gifted a hereditary magistracy to his regent, Ján Friwaldský. The community has kept its traditions and distinctive architecture still in the recent modern and technologically advanced society. This can be proved in several places (granaries, farm buildings and wooden houses).

Church of Virgin Mary's Nativity represents significant pilgrim place of northwestern Slovakia. The Neo–Gothic parish Roman–Catholic church comes from 1866, even its origin extends as far ago as to the beginning of the 14th century. The presbytery with relatively well–preserved Gothic frescos, which line also the whole Chapel of St. Anne, has been preserved until nowadays only. On the 7th of September 2002, Church of Virgin Mary's Nativity gained the title “Basilica Minor“, namely thanks to long–term tradition of worshipping of Jesus' Mother by pilgrims from the whole Slovakia. Rajecká Lesná ranks amongst the prominent pilgrim places of national significance. Mary–esteem has characterized this religious place practically since the 15th century. Merciful Sculpture of Friwald Virgin Mary comes from this age as well. Main pilgrims take place annually on the spiritual feast day of Virgin Mary's Nativity (September, the 8th – main pilgrim), on Penticost, on The Blessed Trinity (in June) and on St. Anne feast day.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128142
počet prístupov dnes: 10