QRLink.sk


[  «  späť ]
Rajecká dolina » Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej

Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnejtop

Ručne vyrezávaný, drevený, originálny a jedinečný. Táto technická a zároveň umelecká pamiatka si zaslúži ešte viac prívlastkov. Ide o najväčšiu drevorezbu (svojho druhu) na svete a to priamo v jednej z najrozsiahlejších obcí Rajeckej doliny. Dielo je úžasné nielen svojim stvárnením, ale predovšetkým veľkosťou.

Tento unikát, pohyblivý betlehem je situovaný v pútnickom areáli okolo Baziliky Narodenia Panny Márie. Nachádza sa priamo v Dome Božieho Narodenia. Drevený mechanický betlehem vystrúhal počas 20 rokov svojho života rezbársky majster Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc. Majster Pekara toto veľkolepé dielo úplne dokončil až v roku 2000.

Betlehem predstavuje kultúru, históriu a tradičný život na Slovensku v priebehu stáročí. Zobrazuje nespočetné množstvo ľudových, náboženských a svetských pamiatok národného dedičstva, napr. staroslávny Nitriansky hrad, slovenský Rím, ako tradične nazývajú Trnavu, najvýznamnejšie katedrály a kostoly Slovenska, napr. národnú svätyňu v Šaštíne, ale i moderné stavby ako Most SNP či rýchloloď plaviacu sa po Dunaji. Ide o územie celého Slovenska, zachytené na ploche s dĺžkou 8,5 m, šírkou 2,5 m a výškou 3 m. To zaraďuje tento betlehem medzi najväčšie vyrezávané drevené betlehemy v Európe.

Okrem toho tu možno nájsť neskutočnú variabilitu tradičných ľudových remesiel počnúc napr. pastiermi, baníkmi, drevorubačmi a vinohradníkmi, cez obuvníkov či tkáčov, až po hrnčiarov, stolárov, debnárov alebo kováčov a ľudovú muziku. Ústredným motívom týchto všetkých zvyklostí a ľudových zamestnaní sú jasličky s malým Ježiškom, Máriou a Jozefom. Tých stráži symbolický somárik a kravička spolu s pastiermi a tromi kráľmi z východu.

Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej je otvorený každý deň po celý rok od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00. Toto tajuplné miesto skrývajúce hĺbku a veľkosť slovenského národa každoročne navštívia tisíce pútnikov, veriacich, ale i okoloidúcich návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Slovak Bethlehem in Rajecká Lesnátop

Manually carved. Wooden. Original and unique. This technical and at the same time an art remembrance deserves even more epithets. It is the largest woodcutting work (of its kind) in the world, moreover, located in one of the biggest communities of Rajecká valley. The work of art is magnificent not only by its figuration, but by its size too.

This unusual moving Bethlehem is situated in the pilgrim area around Basilica of Virgin Mary's Nativity. It is located directly in Dwelling of God's Nativity. Woodcarving master, Jozef Pekara from Rajecké Teplice, carved the wooden mechanical Bethlehem during 20 years of his life. However, maestro Pekara completed this spectacular work of art in 2000.

The Bethlehem represents culture, history and traditional life in Slovakia over centuries. It shows innumerable amount of folk, religious and secular monuments of national heritage, e.g. the old–time famous Nitra Castle, Slovak Rome, as Trnava is often called, the most significant cathedrals and churches of Slovakia, e.g. national shrine in Šaštín, but also the modern buildings like SNP Bridge or fast–ship flowing on the Danube river. Further, it is possible to mention the Piešťany spa or St. Elizabeth's Dome in Košice. It represents whole Slovakia, realized on plate 8.5 m long, 2.5 m wide and 3 m high. These dimensions rank the Bethlehem among the largest wood–carved ones in Europe.

Besides that, visitor can find unbelievable variability of traditional folk handicrafts from shepherds, miners, lumberers and vinedressers, to shoemakers or weavers, to ceramists, carpenters, hoopers or smithers and folklore music. The central motive of all the customs and folk occupations is the nativity with little Jesus, Mary and Joseph. A symbolical dickey and little cow keep watching them together with shepherds and the three kings from the east as well. Slovak Bethlehem in Rajecká Lesná is opened every day all year round from 9:00 to noon and during 13:00 – 17:00. Thousands of pilgrims, worshippers but also passers–by, not only from Slovakia, but from abroad too, visit annually this mysterious place hiding profoundness and greatness of the Slovak nation.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 128143
počet prístupov dnes: 11