QRLink.sk


Čičmany

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Čičmanytop

Táto rázovitá, malebná podhorská obec leží na samom konci okresu Žilina a predstavuje hraničné územie okresu. Dedinka leží takmer pri prameni rieky Rajčianka, ktorá vytvára akúsi hlavnú os Rajeckej doliny.

Čičmany reprezentujú východisko pri nástupe na Strážov (1213 m n.m.), najvyšší vrch rovnomenných vrchov. Obec bola založená v roku 1272 a počas dlhých stáročí sa obyvateľstvo venovalo tým aktivitám, ktoré boli pre danú oblasť prirodzené a zároveň späté s prírodou.

V súčasnosti je dedinka známa predovšetkým ako vzácna národopisná lokalita, ako pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, odevu a výšiviek, vyhlásená v roku 1977. Zrubové domy sa nachádzajú najmä na dolnom konci obce. Ak návštevník prechádza Čičmanmi, mal by si všimnúť vzácne biele geometrické ornamenty, ktoré zdobia množstvo dreveníc. Podobne ako zdobené zruby, aj ľudový odev je typický bielosťou. Okrem toho dotvárajú charakteristický folklór Čičmian jemné výšivky. Vo výšivkách prevládajú okrem bielej aj odtiene teplých farieb, ako napr. žltá, oranžová či červená.

Považské múzeum v Žiline prevádzkuje dva objekty ľudovej architektúry, ktoré sú sprístupnené verejnosti a slúžia na muzeálne účely. Máme na mysli Dom č. 42 a Radenov dom.

Čičmanytop

This distinctive, picturesque submontane village lies at the tip of the Žilina district and represents its frontier area. This little village lies almost at the spring of river Rajčianka, which creates a sort of main axis of Rajecká valley.

Čičmany represents the starting point to entering the Mt. Strážov trip (1213 m asl.), the highest point of the homonymous mountains. The community was founded in 1272 and during long centuries, population was engaging in those activities, which were typical for the area and at the same time, linked with nature.

Recently, little community is well known notably for precious national locality, as historical reserve of folk rustic architecture, clothing and embroidery, declared in 1977. Log huts are situated mainly in the lower part of the village. If visitor goes through Čičmany, he should notice valuable white geometrical ornaments decorating many wooden houses. Alike as ornamented rustic huts, the white colour is typical for folk garment too. Besides that, sheer embroidery completes the characteristic folklore. Warm colour tones (apart of white) prevail in such embroidery, e.g. yellow, orange or red.

Považské museum in Žilina maintains two objects of ustic architecture, which are publically available and serve for expositional purposes. It is the House No. 42 and the so-called Radena's House.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129257
počet prístupov dnes: 10