QRLink.sk


[  «  späť ]
Rajecká dolina » Strážovské vrchy

Strážovské vrchy

 • SLOVENSKY
 • ENGLISH
 • DEUTSCH
  • text
  • audio
 • MAGYAR
  • text
  • audio

Strážovské vrchytop

Do územia Rajeckej doliny, priamo do katastra obce Čičmany, zasahuje aj chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy. Aj keď len okrajovo, vytvára nezameniteľnú kulisu veľmi členitého a geomorfologicky značne pestrého územia.

Toto chránené územie, vyhlásené v roku 1989, patrí medzi rozsiahle horstvá Fatransko-tatranskej oblasti s celkovou výmerou 29 366 ha. Predmetom ochrany je ochrana a racionálne využívanie najzachovalejších častí prírodného prostredia Strážovských a Súľovských vrchov, dnes už vyčlenených ako rovnocenné geomorfologické celky v minulosti jednotne ponímaného pohoria Strážovská hornatina.

Najvyšším vrcholom tejto oblasti je Strážov (1213 m n.m.), ktorý možno dosiahnuť za dve hodiny z Čičmian po červenej značke. Strážovské vrchy nemajú centrálny chrbát v porovnaní s Lúčanskou Malou Fatrou, ale sú rozbrázdené množstvom údolí, zníženín, roklín a doliniek. To vytvára predpoklady pre veľmi pestrú flóru a faunu, ktorá tu nachádza prirodzené miesta pre výskyt.

Lokalita Strážova, ktorá zasahuje do našej Rajeckej doliny, bola v roku 1981 vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu s rozlohou 480 ha. Je vzácnym biotopom európskeho významu vďaka výskytu javorovo-bukových horských lesov.

Protected landscape area Strážovské vrchytop

Protected landscape area Strážovské vrchy interferes also into Rajecká valley, directly into the Čičmany cadastre. Even though marginally, it forms marvellous scenery of very rugged and, in geomorphological point of view, noticeably miscellaneous territory. This protected area, declared in 1989, belongs to vast mountains of the Fatra–Tatra region with total area 29,366 ha. Main aim is to protect and rationally use the most well preserved parts of the natural environment of Strážovské mountains and Súľovské mountains too.

In the past, these orographic units were included within the so–called Strážovská hornatina (Strážovská highlands) but nowadays they are equivalent geomorphologi­cal units.

Mt. Strážov (1213 m asl.) is the highest point of this region. It can be reached in two hours from the Čičmany community by taking the red mark. Strážovské mountains do not have any central ridge compared to Lúčanská Malá Fatra, but they are disintegrated into many larger or smaller valleys, depressions, gorges and little pits. This forms assumptions for very diverse flora and fauna, which finds itself natural locations for the occurrence.

The Strážov locality, which interferes into our Rajecká valley, was declared as a national nature reserve in 1981 with 480 ha of the total area. It is a precious biotope of European significance thanks to the occurrence of maple–beech mountainous forests.

MAPAtop


počet prístupov od 02.11.2012: 129257
počet prístupov dnes: 10